حرکت ششم

در مطالعه ای اثرات مصرف کافئین قبل از ورزش بر زمان استقامت، 9دوچرخه سوار مرد تمرین کرده، کپسول های حاوی 5، ۹ و ۱۳ میلی گرم /کیلوگرم/ساعت...


۲۰ شهریور ۱۴۰۰ مشاهده بیشتر

حرکت پنجم

در مطالعه ای اثرات مصرف کافئین قبل از ورزش بر زمان استقامت، 9دوچرخه سوار مرد تمرین کرده، کپسول های حاوی 5، ۹ و ۱۳ میلی گرم /کیلوگرم/ساعت...


۲۰ شهریور ۱۴۰۰ مشاهده بیشتر

حرکت چهارم

در مطالعه ای اثرات مصرف کافئین قبل از ورزش بر زمان استقامت، 9دوچرخه سوار مرد تمرین کرده، کپسول های حاوی 5، ۹ و ۱۳ میلی گرم /کیلوگرم/ساعت...


۲۰ شهریور ۱۴۰۰ مشاهده بیشتر
برنامه تمرینی

حرکت سوم

در مطالعه ای اثرات مصرف کافئین قبل از ورزش بر زمان استقامت، 9دوچرخه سوار مرد تمرین کرده، کپسول های حاوی 5، ۹ و ۱۳ میلی گرم /کیلوگرم/ساعت...


۲۰ شهریور ۱۴۰۰ مشاهده بیشتر
چربی سوزی

حرکت دوم

در مطالعه ای اثرات مصرف کافئین قبل از ورزش بر زمان استقامت، 9دوچرخه سوار مرد تمرین کرده، کپسول های حاوی 5، ۹ و ۱۳ میلی گرم /کیلوگرم/ساعت...


۲۰ شهریور ۱۴۰۰ مشاهده بیشتر